สัมมนา Andaman Sustainable Tourism Forum

มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนจัดงานสัมมนา Andaman Sustainable Tourism Forum เพื่อวางเป้าการออกแบบยุทธศาสตร์การดำเนินการให้ภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนภายในปี 2569

ณ ชั้น 7 โรงแรมรามาด้า เจ้าฟ้า นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาส เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนา Andaman Sustainable Tourism Forum โดยมีดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ,นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการนโยบาย และแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ,นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ,นายภูมิกิตติ์ รักแต่งามประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน,นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ,นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนและนวัตกรรม สสปน.,นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ,นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เข้าร่วม


นายอำนวย  พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ในขณะนี้ทั่วโลกได้ให้ความสนใจในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังให้ใส่ใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน(Sustainable Tourism) และการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ (Responsible Tourism) จังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มออกแบบยุทธศาสตร์การดำเนินการให้ภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนภายในปี 2569  จากการที่มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้เริ่มต้นโปรเจ็ค Food (Before) Waste ขึ้น ถือเป็นโอกาสอันดีที่เป็นการจุดประกายให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้”

โอกาสนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือการทำงานเพื่อพัฒนาข้อมูลSustainable Tourism Data Intelligence ด้วย และภายในงานได้มีการเสวนาเรื่อง“มิติความยั่งยืน ESG กับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย” และเรื่อง “ปลุกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย” มีการบรรยายเรื่อง “รอยเท้าคาร์บอนในการท่องเที่ยว” ในประเทศไทย และการบรรยายสถานการณ์ขยะพลาสติกในทะเลไทยในปัจจุบัน และภาคบ่ายเป็นภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Tone from the Top” Showcases & Suggestion to Policy Makers, Sharing Idea Session “what we talk, when we talk about Sustainable Tourism”, Discussion Panel Session “Turning Thailand to Sustainable MICE Destination” และ Workshop on assessing Carbon Footprint of Organization

โดยการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน เป็นอย่างดี

Subscribe