สำนักงานประกันสังคม ลงใต้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร”

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงใต้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน) เพื่อลดความเหลื้อมล้ำ ยกระดับสวัสดิการพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดภูเก็ต

ที่ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ชิตี้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน) เพื่อลดความเหลื้อมล้ำ ยกระดับสวัสดิการพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ประกันตนกว่า 300 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน) ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานประกันสังคม ได้บูรณาการความร่วมมือการสร้างหลักประกันทางสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อการสร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้ง ยกระดับสวัสดิการแรงงานภาคการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เข้าผู้ประกันตนถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการคุ้มครองในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และทำให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสดต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน

ทั้งนี้ ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต มีสมาชิกกลุ่มเครือข่าย “บวร” จำนวนทั้งสิ้น 4,517 ราย แบ่งเป็น บ้าน จำนวน 381 ราย/ วัด จำนวน 53 ราย/ โรงเรียน จำนวน 92 รวย และ โรงงาน จำนวน 3,991 ราย นับว่ากลุ่มเครือข่าย “บวร” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างกลไกการรับรู้และเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของรัฐตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกันตน ผ่านผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะสงฆ์ สถานศึกษา และสถานประกอบกิจการ