สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะทู้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะทู้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-HOPE) ชุมชนชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนอกเล หมู่ที่ 3 และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-HOPE)ชุมชนชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนอกเล หมู่ที่ 3 และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต,นางสาวพรรณสิริ แผ้วไพรี พัฒนาการอำเภอกะทู้ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้บริหารโรงแรม ,ตัวแทนชุมชน ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand – On Program Exhibition : D – Hope)ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพของผผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ ) ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope) โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรให้สำนักงานพัฒนาจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรม ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope) บ้านนอกเล หมู่ที่ 3 และบ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D hope) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
กลุ่มองค์กร และครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมโครงการในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคลงมือทำด้วยตนเองและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดโปรแกรม ที่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น”

Subscribe