สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสุบรรณ์ รักษ์ทองเกษตรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คุณศุภโรจน์ ทรงยศประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก (ศพก.เครือข่าย) เกษตรกรเครือข่าย และสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายสุบรรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยนำองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ แปลงต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นแหล่งรวมแห่งเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จมาแล้ว ทั้งในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน การจัดการผลผลิต การแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสุดท้ายคือด้านการตลาด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบการผลิตด้านการเกษตร โดยใช้ตลาดเป็นตัวนำการผลิต ซึ่งระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ คือการได้รู้ ได้เห็น สิ่งที่ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัติจริง โดยผ่านสื่อการนำเสนอแบบฐานเรียนรู้ในสถานที่ผลิตหรือแปลงที่ประสบความสำเร็จ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพรทำให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดี

จากเหตุการณ์การระบาดของโรค Covid- 19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเกิดการชะลอตัวของการเติบโตภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ การจ้างงานของประชาชน ทำให้ต้องปรับตัวเพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ต การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)เป็นแบบอย่างของการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้เกิดองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิตการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ ความเสียสละและการสร้างความสามัคคีให้กับเกษตรกร ก่อให้เกิดการช่วยเหลือตนเอง ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต