สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานผักลิ้นห่าน สุดยอดผักพื้นบ้าน@ภูเก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดงานผักลิ้นห่าน สุดยอดผักพื้นบ้าน@ภูเก็ต “Pak Lin Harn The best native vegetables @Phuket”

ที่ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด งานผักลิ้นห่าน สุดยอดผักพื้นบ้าน@ภูเก็ต “Pak Lin Harn The best native vegetables @Phuket” โดยมี นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรและประชาชนเข้าร่วม โดยการจัดกิจกรรมได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการปลูกผักลิ้นห่านโดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศรับเงินสด 1,000 บาทพร้อม เกียรติบัตร ได้แก่นางสุพิศ เดชากุล เกษตรกรอำเภอถลาง,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 700 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่นายธเนศ เดชากุล เกษตรกรอำเภอถลาง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 500 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่นางสาวสว่างจิต จินนารี เกษตรกรอำเภอกะทู้ และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้รับเกียรติบัตรได้แก่นางสาวอัมพิกา ก่อเจริญกิจ เกษตรกรอำเภอถลางและนายประพฤทธิ์ จันทร์สกุล เกษตรกรอำเภอถลาง

นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ผักลิ้นห่าน นอกจากเป็นพืชวัฒนธรรมใช้ในการประกอบอาหารของครัวเรือน ในปัจจุบันยังสามารถต่อยอดแปรรูปเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเมนูแนะนำประจำร้านอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเป็นสินค้าที่ปลูกได้ตลอดปี ทั้งในสภาพที่เป็นแปลงฟาร์มและในภาชนะที่สอดคล้องกับสังคมเมือง การจัดงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การผลิตและการบริโภคผักลิ้นห่าน ดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้การปลูก การขยายพันธุ์ผักลิ้นห่าน ผักพื้นบ้านที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ ดังนั้น การจัดงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิต ได้พบกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยตรง จึงเกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร เยาวชนและประชาชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน”

ด้าน นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การผลิตและการบริโภคผักลิ้นห่าน ภายใต้ชื่องานผักลิ้นห่าน สุดยอดผักพื้นบ้าน@ภูเก็ต “Pak Lin Harn The best native vegetables @Phuket” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งผักลิ้นห่าน เป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางอาหาร สามารถเพาะปลูกได้ทั้งในสภาพแปลงฟาร์มและในภาชนะที่สอดคล้องกับสังคมเมือง ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเป็นอาหารเมนูเอกลักษณ์ประจำร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพืชสร้างรายได้ ให้เกษตรกรและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต งานผักลิ้นห่าน สุดยอดผักพื้นบ้าน @ภูเก็ต “Pak Lin Harn The best native Vegetables @Phuket” จึงเป็นการสนองพระราชดำริ ในการนำพืชท้องถิ่นออกสู่สาธารณชน โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ(แมคโคร ภูเก็ต) และกลุ่มผักลิ้นห่าน การจำหน่ายผักลิ้นห่าน ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในจังหวัดภูเก็ต
การสาธิตการปลูกและการขยายพันธุ์ผักลิ้นห่าน
การประกวดผักลิ้นห่านในภาชนะที่สอดคล้องกับเกษตรสังคมเมือง และการสาธิตแปรรูปผักลิ้นห่าน”

Subscribe