สำรวจทะเลรอบเกาะสิมิลันและเกาะตาชัย พบค่าทะเลสมบูรณ์ด้วยโลมา

กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจติดตามและประเมินจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม กลุ่มประชากรไกลฝั่ง (MMPA) ในพื้นที่ทะเลพังงา บริเวณหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะใกล้เคียง

โดยวิธีการสำรวจทางเรือ รูปแบบ Line transect ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ผลการสำรวจพบโลมากระโดด (Spinner Dolphin; Stenella longirostris) บริเวณทิศตะวันตกของเกาะสิมิลัน และบริเวณเกาะตาชัย รวม 85 ตัว กำลังว่ายน้ำหาอาหารใกล้กับเรือสำรวจจักรทอง ทองใหญ่ แหล่งที่อยู่อาศัยระดับความลึกน้ำเฉลี่ย 60 เมตร คุณภาพน้ำความเป็นกรด – ด่าง 7.83 อุณหภูมิน้ำ 29.30 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็ม 33 ppt. ระหว่างการสำรวจได้รับการแจ้งพบวาฬโอมูระ (Omura whale ; Balaenoptera omurai) บริเวณเกาะตาชัย ด้านทิศตะวันออก จึงปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อติดตามวาฬ แต่ไม่พบวาฬตัวดังกล่าว จึงเข้าสำรวจในเส้นทางเดิมตามแผนการสำรวจ โดยได้บันทึกข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก เพื่อประเมินจำนวนประชากร การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก ข้อมูลสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่การทำประมงเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป