ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน

นายอำเภอกะทู้ ขานรับแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เร่งขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกโรงเรียน

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้แจ้งว่าได้เข้าพบนายก อปท ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกมลา และตำบลป่าตอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวทางการปฎิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กภูเก็ตทุกคนสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการประกอบสัมมาขีพของตนเองในด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆในอนาคต

และนายอำเภอกะทู้กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่อำเภอกะทู้มีโรงเรียนและสถานศึกษาตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 17แห่ง แต่ยังพบว่ามีบางแห่งขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาช่วยสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ตนจึงได้ประสาน นายก.อปท ในพื้นที่ มูลนิธิ สมาคม และผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านทักษะภาษาอังกฤษ มาช่วยสอนเสริมตั้งแต่ในระดับอนุบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง นายกเทศบาลเมืองป่าตอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา มูลนิธิ สมาคม ผู้ประกอบการ ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้อำเภอกะทู้จะได้จัดกิจกรรมลงนามทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทุกแห่งที่จะร่วมผลักดันกิจกรรมดังกล่าว ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอในวันที่ 2 มิย 2565 เวลา 13.30 น. ณ รร อบจ บ้านไม้เรียบ ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในการนี้จึงขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่ให้ความสนใจได้ร่วมเป็นสักขีพยานในวันดังกล่าวด้วย