หาตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามผลความคืบหน้าและพบปะประชาชนผู้เสียหาย จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเพื่อดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัดที่ โรงแรมภูเก็ตเมอลิน อำเภอเมืองภูเก็ต พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกำกับดูแลกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคและศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกทินวุฒิ สีละพัฒน์ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับมอบหมายจาก นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มาติดตามผลความคืบหน้าและพบปะประชาชนผู้เสียหาย จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัดจากประชาชนและผู้แทนของผู้เสียหายซึ่งเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัด โดยเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เคยมารับฟังสภาพปัญหาจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยตนเองและมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องไว้ทำการสืบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ขณะนี้คณะพนักงานสืบสวนได้เร่งแสวงหาพยานหลักฐาน โดยพันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ ยืนยันว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้บังคับบัญชาในระดับกระทรวง ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องทุจริตในสหกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดว่าในสหกรณ์ฯ มีการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไร เกิดความเสียมากน้อยเพียงใด โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คาดว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไปทั้งนี้สืบเนื่องจากนายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ 0018.04/4346 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 ทำการสืบสวนในกรณีดังกล่าวและ ได้สรุปสำนวนการสืบสวนเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาสั่งการเนื่องจากมีการทุจริตของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายเป็นเงินมูลค่าหลายร้อยล้านบาท  เพื่อสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป