องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดม

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดม ที่ พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดม ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมงคลวัชโรดม เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระราชมงคลวัชโรดม ภาวนานิยมธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565

พระราชมงคลวัชโรดม อายุ 90 ปี พรรษา 67 เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2475 ที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อุปสมบทเมื่อปี 2498 ที่วัดป่าอิสระธรรม จังหวัดสกลนคร มีหลวงปู่สีลา อิสสโร เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยได้ศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นพระวิปัสสนาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ด้วยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บำเพ็ญประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม เช่น การอบรมแนะนำสั่งสอนญาติโยมให้ตั้งอยู่ในทาน ศีล ภาวนา และการเจริญปัญญา การสงเคราะห์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ท่านได้จัดสร้างฝายน้ำล้น และสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ขณะจำพรรษายังวัดผาเทพนิมิต จังหวัดสกลนคร จัดสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และในด้านการปกครองคณะสงฆ์ ปัจจุบัน พำนักปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต