องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันเด็กประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันเด็กประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ จัดของขวัญของรางวัลพร้อมกิจกรรมมากมายให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ตาม คำขวัญ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นาย เรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน นำบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นาย เรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมของเด็กและขอให้เด็กตั้งใจเรียนสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นจริง

ด้าน นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
ว่า ” องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ ในการที่จะเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน”มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ/เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เด็ก ๆ/ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง/เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยการอนุรักษ์จารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อันงดงาม การมีศีลธรรมและคุณธรรม ให้แก่เด็ก ๆ/ เพื่อให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดินกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ บนเวทีเกมนันทนาการและการละเล่นต่าง ๆ พร้อมทั้งกิจกรรมตามซุ้มของหลายหน่วยงาน อาทิเช่น


ㆍ สำนักงานเหล่ากาซาดจังหวัดภูเก็ต
ㆍ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
ㆍ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ㆍ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต
ㆍ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ㆍ อาชีวศึกษาภูเก็ต
ㆍ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต
ㆍ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต
ㆍ ชมรมเครือข่ายต่อต้านทุจริต อบจ.ภูเก็ต
ㆍ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ㆍ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ㆍ บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จำกัด สาขาภูเก็ต
. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
. วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ㆍ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ㆍ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
. โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต 5โรงเรียน
นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมงานในวันนี้ มากกว่า 70 รายการ”

Subscribe