อบจ.ภูเก็ต กิจกรรมกินดีกินหรอย ถอยห่างโรค และกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ.อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมกินดีกินหรอย ถอยห่างโรค และกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ.อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และใส่ใจสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

ที่ อ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภกะกู้ จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมกินดีกินหรอย ถอยห่างโรค และกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ.อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วม

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ต มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ห่างไกลโรค และได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำโครงการ “ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิถี 3. อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ) ขึ้น โดยในระยะแรกให้ริเริ่มคำเนินกิจกรรมสำหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกาย และตอบสนองพันธกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้านที่ 3 นโยบายด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมกินดีกินหรอย ถอยห่างโรค และกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ด้วยการสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

โดยในปี 2566 มีการจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ อ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Subscribe