อบจ.ภูเก็ต จัดการแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ “237 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร “237 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน โดยมี คุณจริยา แอนโฟเน่ ดารานักแสดง ซึ่งเป็นลูกหลานชาวภูเก็ตได้ร่วมแสดงละครอิงประศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติและสำนึกในพระคุณของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเหล่าบรรพชนชาวถลางที่ได้สร้างวีรกรรมอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเมืองภูเก็ตไว้ จนบังเกิดให้ลูกหลานทั้งหลายได้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาจวบจนทุกวันนี้ และเหนือสิ่งอื่นใดคุณงามความดีและวีรกรรมอันหาญกล้าของทั้งสองท่าน จากเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้ป้องกันรักษาเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกไว้ ความสามารถในศึกสงครามเก้าทัพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี พ.ศ.2328 รัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือเป็นวันแห่งชัยชนะของชาวถลาง นับแต่วาระนั้นมาจึงถือให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันถลางชนะศึก”

และในปี พ.ศ.2565 วันนี้ถือเป็นัวนแห่งการครบรอบ 237 ปี วันถลางชนะศึก วันแห่งการได้มาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นบนผืนแผ่นดินของเราชาวภูเก็ตทุกคน สำหรับการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรในปีนี้ มีการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ วันที่ 13-15 มีนาคม 2565 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) รวม 3 วัน 3 รอบการแสดง รูปแบบการจัดงานนำเสนอผ่านแนวคิด “ถลางถิ่นเมืองเก่า ดินแดนผู้กล้าวีรชน” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงวิถีพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย”

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เป็นจัดภาพการจัดงานในครั้งนี้

เป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดภูเก็ตส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำเสนอวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต และประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมือง เทิดทูนวีรกรรมของสองวีรสตรี และบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าวีรชน ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ เรียนรู้อารยธรรมอันทรงคุณค่า ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้มีความรักชาติ เรียนรู้ ภูมิใจในความเป็นไทย มีความสำนึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ร่วมพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทั้งนี้ ขอชื่นชม อบจ.ภูเก็ต ที่ได้จัดโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย และประวัติศาสตร์ที่ดีงามคู่บ้านคู่เมือง วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการป้องกันรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงวันนี้ อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อเป็นการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต”