อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2564

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวให้โอวาท ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนสืบเนื่องในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสําคัญของบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงได้จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน้าที่ในการจัดบริการสาสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ และเป็นหน่วยงานหลักที่จะนํายุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในโอกาสสําคัญนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบจ.ภูเก็ตทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชน เพื่อนําไปสู่ประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”