อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่” รุ่นที่ 3 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่” รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะอาชีพซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ว่างงาน คนตกงานและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางมีนา  อยู่คง (ประธานกลุ่มผ้าสโนติกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลกมลา) และนางข้อตี้ย่ะ อะนะฝรั่ง (สมาชิกกลุ่มผ้าสโนติก และแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลกมลา) มาเป็นวิทยากรในการอบรมอาชีพสำหรับ “ซา โน ติก” เป็นผ้าลายสายแร่ อัตลักษณ์ผ้าบาติก สินค้าโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด หวังทำให้เป็นสินค้าเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ที่ดึงแนวความคิดของเมืองแห่งแร่ดีบุกมาไว้บนผืนผ้าอย่างสวยงาม ผ้าลายสายแร่ Sano Tik หรือ ซา โน ติก เกิดจากการนำเอาเอกลักษณ์ แร่ดีบุก มีลักษณะเป็นผลึก โทนสีดำเทา นำมาออกแบบลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการมัด-การย้อม ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ รวมถึงการซ้อนทับสีหลายชั้นจนเกิดลวดลายเส้นแร่ดีบุกที่พลิ้วไหว มีการซ้อนสีขาว เทา ดำ ที่เป็นเอกลักษณ์สีแร่ดีบุก อีกทั้งการนำเอาสีเหลืองทองมาแทรกบนผืนผ้า เพื่อให้เกิดมิติใหม่ที่เปรียบเสมือนดั่งสมบัติอันล้ำค่าของจังหวัดภูเก็ตให้กลับมาเรืองรองดั่งเช่นในอดีตอีกครั้ง

Subscribe