อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่อติดตามการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ของแต่ละพื้นที่

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ของแต่ละพื้นที่ โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตด้วยจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต เพื่อสรุปผลและรับทราบถึงสาเหตุปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเทตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาติดตามการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการนำเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับระบบการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยด้านถนน การขอติดตั้งกล้อง Redlight Camera ในพื้นที่ควนดินแดง เนื่องจากมีผู้กระทำความผิดและฝ่าฝืนกฎจราจรเป็นจำนวนมาก รวมถึงการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง