อบจ.ภูเก็ต เปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น

อบจ.ภูเก็ต เปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าคลอกและตำบลศรีสุนทรใช้สัญจรระหว่างกันผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมนางสาว ชุติมากล่าวว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในการสัญจรระหว่างตำบลป่าคลอกและตำบลศรีสุนทร ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยมีขนาดความกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร งบประมาณ 2,450,035 บาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Smart City) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนพิธีเปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถนนสายฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการ ในการใช้ประโยชน์ทางถนนได้อย่างคล่องตัว อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทางด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต ให้ดียิ่งขึ้นนายเรวัต กล่าวว่า ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่นตำบลศรีสุนทร-ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตลอดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จะเห็นได้ว่าการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่ มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับการเปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น เป็นถนนที่สามารถให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง