อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. | NCSA)  ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ให้สามารถรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที”

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ในโอกาสเดินทางมาเปิดการอบรมในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ดภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีพลเรือตรี ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอานุภาพ รอดขวัญ กล่าวว่า “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดี และเป็นกลไกที่ทำให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าแต่ในอีกด้านหนึ่งยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้นเท่าไหร่ อัตราของอาชญากรรมทางไซเบอร์ก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นบ่อยเท่านั้น นับวันการคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย ทั้งนี้การที่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(สกมช.)ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน และประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัด รวมไปถึงประชาชนชาวภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง ในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที”

พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจงานต่าง ๆ ขององค์กรทั้งภาครัฐเอกชน ความท้าทายที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งสร้างความเดือนร้อนและความเสียหายเป็นวงกว้าง แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในทุกรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย สำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์แห่งชาติ จึงได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขึ้น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 ครั้ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งการอบรม ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นรุ่นที่ 3 มีถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสกมช. การจัดกิจกรรม ได้รับความสนใจ และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,400 คน และรวมตลอดโครงการทั้ง 3 ครั้งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 7,000 คน โดยวางเป้าหมายต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ในการป้องกัน และประยุกต์ใช้สำหรับวางแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของ สกมช. ต่อไป

Subscribe