อบรม อสม.หมอครอบครัว ดูแลด้วยหัวใจ ”SMART CARE TEAM”

เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดอบรม อสม.หมอครอบครัว ดูแลด้วยหัวใจ”SMART CARE TEAM” ก้าวสู่ปีที่ 19 รุ่นที่ 1ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงแรมเดอะพาโก้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม อสม.หมอครอบครัว ดูแลด้วยหัวใจ ”SMART CARE TEAM” ก้าวสู่ปีที่ 19  รุ่นที่ 1 โดยมีนายธนิต สุทธิวุฒิเมธาวี เลขานุการนายก นายวิชิต บุรพชนก ผอ.รพ.สต.ศรีสุนทร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีสุนทรและอสม.ทีมหมอครอบครัวเข้าร่วมนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการอบรม อสม.หมอครอบครัว ดูแลด้วยหัวใจ”SMART CARE TEAM” ก้าวสู่ปีที่ 19 สร้างสังคม แห่งการแบ่งปัน สู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุติดบ้าน ในชุมชนได้รับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย ได้อย่างทั่วถึง และได้รับการดูแลจาก อสม.ทีมหมอครอบครัวนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวต่อไปว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 และรุ่นที่ 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ทั้ง 3 รุ่น จัดฝึกอบรมที่โรงแรงเดอะพาโก้ ต.รัษฏา  อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LONG TERM CARE) ตำบลศรีสุนทร ภายใต้แนวคิด “เพราะศรีสุนทรคือบ้าน ศรีสุนทรเป็นหนึ่งใจเดียวกัน