ออมสิน ลงพื้นที่ภูเก็ตทำโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม “ตลาดออมสินรวมใจ”

ออมสิน ลงพื้นที่ภูเก็ตทำโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม “ตลาดออมสินรวมใจ” ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต สร้างต้นแบบตลาดเพื่อเศรษฐกิจดี ชีวิตดี สังคมยั่งยืน ตั้งเป้าช่วยแก้ไขปัญหาหนี้และเป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ขายในตลาดสดของชุมชน

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา 6 ,นางอารียา แขนชัยภูมิ หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการเปิดโครงการตลาดออมสินรวมใจ ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ณ ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต โดยมี คุณศักดิ์สิทธิ์ สุนทรกุล ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 16,คุณรัชฏาภรณ์ เสมาเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน,คุณธารฤทัย ก่อสุขผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต คุณนันท์นภัส ชายเกลี้ยง,ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต,คุณสุภาภรณ์ ธรรมสุนหรกุล ผู้จัดการถนนเทพกระษัตรี,คุณเพรินจิตต์ วังช่วย ผู้จัดการสาขาสามกอง,คุณฤทัย หิริ ผู้จัดการสาขาถนนพูนผล และสื่อมวลชนเข้าร่วม

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม (Holistic Market Project) ภายใต้ชื่อ “ตลาดออมสินรวมใจ” ต่อยอดแนวคิดงานพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม หรือ Holistic Area-Based Development ตั้งเป้าช่วยแก้ไขปัญหาหนี้และเป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ขายในตลาดสดของชุมชน โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 1 ใน 18 ตลาดของโครงการฯ เพื่อเปิดโครงการ รวมถึงร่วมประชุมประเมินปัญหา-อุปสรรค และกำหนดปัจจัยความสำเร็จของตลาดที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม หรือ Holistic Market Project เป็นความร่วมมือของธนาคารออมสิน กับเจ้าของตลาด และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกันคัดเลือกตลาดเอกชนและตลาดเทศบาล นำร่อง 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในตลาด ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม หลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบ ด้วยการเข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแก่พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ค้าขายในตลาดผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมการพัฒนาใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยการให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องการแก้ไขหนี้ในระบบ/นอกระบบ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และแนวทางการป้องกันการเกิดหนี้ 2) การส่งเสริมการออม เพื่อสร้างวินัยการออม 3) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ไม่พึ่งพิงหนี้นอกระบบ 4) ให้ความรู้ทางการเงิน Financial Literacy การบริหารการเงิน และวางแผนการออม 5) สนับสนุนให้มีอาชีพที่ 2 เป็นอาชีพเสริม และเพิ่มทักษะเฉพาะด้านที่มีความจำเป็น 6) ให้ความรู้ในการเพิ่มช่องทางการขาย/การตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์ และ 7) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการค้าขาย ทั้งการ Re-Branding ตลาด ปรับปรุงสถานที่ ร้านค้า ป้ายบอกโซนค้าขาย และสภาพแวดล้อมในตลาด เป็นต้น

Subscribe