อำเภอเมืองภูเก็ตบูรณาการกำลังตรวจเข้มสถานบันเทิงในเขตเมือง 10 ร้านพบเปิดเกินเวลา 1 ร้าน

อำเภอเมืองภูเก็ตบูรณาการกำลังตรวจเข้มสถานบันเทิงในเขตเมือง 10 ร้านพบเปิดเกินเวลา 1 ร้าน ไม่พบเยาวชนมาใช้บริการและไม่พบสารเสพติด พร้อม กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประเทือง ผลมานะ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ออกตรวจสถานประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ และตามนโยบายจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การออกตรวจครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยเน้นย้ำให้ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ กฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนโยบายจัดระเบียบสังคม ตามคำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยกำชับให้ตรวจตรา กวดขัน พนักงาน และผู้เข้าใช้บริการ มิให้นำอาวุธเข้ามาในสถานประกอบการ ไม่ให้มีการเสพยาเสพติดในสถานประกอบการ และ กำชับเรื่องการใช้เสียงไม่ให้ดังเกินตามกฎหมายกำหนด เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลา เปิด ปิด ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ได้บูรณาการกำลังออกตรวจร้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจำนวนจำนวน 10 ร้านโดยได้มีการตรวจอาวุธปืน บัตรประชาชนผู้มาใช้บริการไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีมาใช้บริการ และมีการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานร้านไม่พบมีสารเสพติดนอกจากนี้ได้มีการดำเนินคดีสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอร์เปิดเกินเวลา จำนวน 1 ร้าน