อ.กะทู้ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง จัดกิจกรรมวันดินโลก

อ.กะทู้ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง จัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2565 และเปิด ถนนสายโกคาร์ท ศาลเจ้าพ่อเสือ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (5 ธ.ค.) นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ พร้อมด้วย นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาป่าตอง นางผการัตน์ ตามชู ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ส่วนราชการต่างๆ ประชาชนและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค.65 และปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น พร้อมทั้งเปิดถนนสายโกคาร์ท ศาลเจ้าพ่อเสือ อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชน ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร พระผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งดินโลก” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดสิ่งดี ๆ ให้เป็น “วิถีชีวิต” ในการร่วมกันดูแลทรัพยากรต่อไป

โดยเฉพาะ “ดิน” ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เชื้อเพลิง และการเกษตร รวมถึงช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน ช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และร่วมปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกต่อมนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไป

Subscribe