เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ที่ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต นายอำนวย วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าร่วม
นายชัยยุทธ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนดจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนางาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร การกำหนดเป้าหมายขององค์กรและทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 100 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วันโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและนางสาววไลพรรณ ไกรวงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต

นายณรงค์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในวันนี้จะเห็นได้ว่าการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การตั้ง
เป้าหมายและทิศทางการทำงานเดียวกัน จะนำความสำเร็จสู่องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อคุณภาพการ
ศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน คงจะได้รับความรู้ เพื่อนำกลับไปใช้ในพัฒนาตนเองให้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป