เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ แก่ชาวบ้านบ้านแหลมทราย

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ แก่ชาวบ้านบ้านแหลมทราย อำเภอถลาง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 32/2560 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน จำนวน 34 ราย

ที่ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานมอบใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดย นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต พร้อมด้วย นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี นายวิชัยไกรเทพ กำนันตำบลเทพกระษัตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี และประชาชนบ้แหลมทรายร่วมพิธีรับมอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในครั้งนี้

นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า การมอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้แก่ชาวบ้านแหลมทราย เนื่องมาจากตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 32/2565 เรื่องการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่ เพื่อไม่ให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน้ำไทย ฉบับที่ 17 ปี 2560 ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมโดยรวม โดยจะต้องได้รับอนุญาต ซึ่งจะต้องแจ้งการครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่บ้านแหลมทรายได้มีกลุ่มชาวบ้านมาจดแจ้งครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั้งหมด 48 ราย ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว ได้ให้การอนุญาตในห้วงแรก จำนวน 14 ราย ไม่อนุญาตและสั่งรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 34 ราย ซึ่งกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้ใช้สิทธิ์ทางปกครองขออุทธรณ์คำสั่งรื้อถอนต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต แต่เนื่องจากขาดการยื่นอุทธรณ์ และยังขาดเอกสารสำคัญในการรับรองปี พ.ศ. ..ของสิ่งปลูกสร้างฯ ทำให้ถูกยกอุทธรณ์ทั้งหมด และต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครอง แต่หลังจากนั้นได้มีการผลักดัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคม และที่สำคัญยิ่งคือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ได้ออกหนังสือรับรองปี พ.ศ. ให้กับกลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน ทำให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูก็ต สามารถนำเรื่องต่างๆกลับมาพิจารณา เพื่อออกใบอนุญาตให้ชาวบ้านแหลมทรายได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ได้มอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้แก่ชาวบ้านแหลมทราย ทั้งสิ้น 34 ราย ซึ่งทั้ง 34 ราย เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ตามกฎกระกระทรวง ฉบับที่ 64 ออกตามความในเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระค่ตอบแทนรายปีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด เช่น พักอาศัย ตารางเมตรละ 5 บาท ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่า เพื่อการดูแลประโยชน์ของพื้นที่ต่อไป