เจ้าท่าภูเก็ตคุมเข้มช่วงหยุดยาว

เจ้าท่าภูเก็ตคุมเข้มช่วงหยุดยาว

นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต มอบหมายนายภาคภูมิ ภูเมือง เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราปราบปรามและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดยาว วันที่ 28 ก.ค. – 2 ส.ค. 2566 โดยเน้นตรวจความพร้อมของเรือ ท่าเทียบเรือและคนประจำเรือ ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ AIS ติดตามเรือต้องเปิดใช้งานตลอดเวลา ใบอนุญาตใช้เรือต้องไม่ขาดอายุ ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือควบคุมเครื่องจักร แจ้งเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือตรวจสอบสภาพอากาศคลื่นลมก่อนออกเรือและเรือเล็กขนาดความยาวไม่เกิน 10 เมตรควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ได้มีการตรวจใบอนุญาตใช้เรือ จำนวน 30 ลำ, ตรวจใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ จำนวน 60 ใบ, ตรวจอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ เสื้อชูชีพ/พวงชูชีพ/ถังดับเพลิง พร้อมเน้นย้ำห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมทั้งสวมใส่เสื้อชูชีพ ซึ่งผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามนายณชพงศ กล่าวด้วยว่า มาตรการในระยะนี้ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง มีการใช้เรือและการสัญจรทางน้ำมากกว่าปกติ สำนักงานเจ้าท่ภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้แจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือและประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร ได้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและโดยสารเรือ ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรืออย่างเคร่งครัด อาทิ ท่าเทียบเรือ ต้องติดตั้งปัายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้โดยติดเอาไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน, ต้องมีพวงชูชีพ (LIFE BUOY) ติดไว้บนท่าเทียบเรืออย่างน้อย 4 พวง พร้อมกับผูกเชือกติดไว้ที่พวงชูชีพมีความยาวอย่างน้อย 25 เมตรและต้องติดไว้ในที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันท่วงที ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ และทางเดินขึ้น – ลงให้เพียงพอ เป็นต้น เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ทำการตรวจสอบเรือ และระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ ตรวจสอบสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์ของเรือให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ, จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิงที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที, เรือโดยสาร ต้องติดตั้งป่ายระบุจำนวนคนโดยสารในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน, เรือทุกลำต้องบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ

Subscribe