เชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต ประจำปี 2565

เทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต ประจำปี 2565 และพิธีวางพวงมาลาสักการะ“พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)”

ที่ บริเวณสวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยมี นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนาย สาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม

นายสาโรจน์ กล่าวว่า โครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต ประจำปี 2565จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างนครภูเก็ต พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) และเพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมรับผิดชอบ ฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางด้านประวัติศาสตร์จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒินำแบบแผนที่ดีทั้งของไทย ฝรั่ง และจีน มาประกอบกับอุบายใช้ทุนนิยมทำการให้สำเร็จประโยชน์ได้มากเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้ดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การทะนุบำรุงท้องถิ่น การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การส่งเสริมกิจการเหมืองแร่ และเกษตรกรรม การจัดตั้งโรงเรียนจีน การแก้ปัญหาอั้งยี่ เป็นต้น ทำให้เมืองภูเก็ตเจริญสงบสุข ดังคำกล่าวยกย่องของชาวภูเก็ตให้ท่านเป็น “ดวงประทีปแห่งชายฝั่งทะเลตะวันตก” หรือ“ซิมบี้ผู้มีจิตใจงดงาม” ยอดนักปกครองในรอบ 200 ปี ของชายฝั่งทะเลตะวันตกอนุสรณ์สถานที่จะรำลึกถึงความดีของท่าน ปรากฏอยู่ทั่วไปในเมืองภูเก็ต เช่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ธนาคารชาร์เตอร์ อาคารสถานีตำรวจ ตำบลตลาดใหญ่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และถนนหลายสายในอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นต้น

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2456 ด้วยคุณงามความดี และคุณประโยชน์ที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้สร้างความเจริญก้าวหน้า ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ซึ่งตรงกับวันถึงแก่อนิจกรรมของท่าน ครบรอบ 109 ปี ในวันนี้