เทศบาลกะรน เตรียมพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว

เทศบาลกะรน ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคม เสาอัจฉริยะ Lucky Pole” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรางาน ได้มีการจัดเสวนาเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Lucky Pole เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลกะรน โดยมี ดร.พันธุ์ ทองชุมชน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มอ.ภูเก็ต เรือเอกจเด็จ วชิรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายวินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการในเครือเดอะบีช กรุ๊ป ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิปร วิประกาษิต CE0 & Founder ATGenes Co.,Ltd.นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และ ตัวแทนบริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร และมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนทางวิชาการและโครงสร้างพื้นฐาน Smart City สู่ระบบการส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลตำบลกะรน กฎบัตรไทย สมาคมผังเมืองไทย และ ATGenes Co.,Ltd.เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน จ.ภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลกะรนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคม เสาอัจฉริยะ Lucky Pole” ร่วมกับ เดอะบีช กรุ๊ป และ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ยูทีอี) เนื่องจากมีแผนเตรียมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้มีความเติบโตในฐานะเมืองที่มีความพร้อมเป็นเมืองเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายยกระดับไปสู่การเป็นเมือง Smart City อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมสนับสนุนการเปิดประเทศใน 120 วันด้วยเช่นกัน โดยเทศบาลตำบลกะรน เตรียมการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกะรนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ โดยต้องการให้เกิดการบูรณาการของข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนบริการต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของส่วนรวม รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ยิ่งขึ้น และอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันมุ่งหวังผลก่อให้เกิดผลผลิตมากขึ้น“การพัฒนาเมืองตำบลกะรน ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจของเมือง ซึ่งอิงกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่นการท่องเที่ยว รถให้บริการสาธารณะ อาหารทะเล ตลอดจนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองมีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น จึงได้มีแนวคิดที่จะยกระดับตำบลกะรน ให้เป็นต้นแบบของ Smart City ด้วยการดำเนินการต่างๆ เช่น การวางโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคม เสาอเนกประสงค์ (หรือเสาอัจฉริยะ Lucky Pole) การจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารลงดิน การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และระบบการควบคุมเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อให้มีการจัดการแบบรวมศูนย์ในพื้นที่โครงการเมืองอัจฉริยะ มาใช้ในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ตจึงได้ลงนาม MOU โครงการ Smart City นี้ขึ้นระหว่างเทศบาลกะรน บริษัท ยูทีอี และ เดอะบีช กรุ๊ป” เรือเอกเจด็จ กล่าว

ด้าน นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการในเครือ เดอะบีช กรุ๊ป กล่าวว่า ได้ลงนามในนาม K.W. PLAZA ในเครือเดอะบีช กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีความมุ่งหวังในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเทศบาลตำบลกะรน ให้เป็นเมืองที่มีความพร้อม เป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สำหรับบทบาทความร่วมมือของเดอะบีช กรุ๊ป ในครั้งจะดำเนินการด้านพัฒนาสถานที่รองรับการท่องเที่ยว โดยสร้างอาคารที่พักรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนร้านค้าปลีก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียนของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลกะรน ในโครงการส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ“ในฐานะภาคเอกชนในพื้นที่กะรน พร้อมตอบรับนโยบายการพัฒนาเมืองให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่กับการรองรับนักท่องเที่ยวของเราในอนาคต” นายก้าน กล่าวในท้ายสุด