เปิดการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต-ตรัง-กระบี่ (ธรรมยุต)

พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ)เปิดการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต-ตรัง-กระบี่ (ธรรมยุต) ระดับเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาส, รองเจ้าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, หัวหน้าผู้ปกครองที่หักสงฆ์, พระเลขานุการทุกระดับ,และพระนวกะ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อให้พระสังฆาธิการได้รับฟังนโยบาย เรื่องการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566เวลา 13.00 น. นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) ในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต-ตรัง-กระบี่ (ธรรมยุต) ระดับเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาส, รองเจ้าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, หัวหน้าผู้ปกครองที่หักสงฆ์, พระเลขานุการทุกระดับ,และพระนวกะ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เข้าร่วม จำนวน 70 รูป ณ ห้องประชุม ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตโดยมีพระเทพวชิรดิลก รองเจ้าคณะภาค ๑๗-๓๘ (ธ), ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-ตรัง-กระบี่ (6) กล่าวถวายรายงาน

โอกาสนี้พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) มอบตราตั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต-ตรัง-กระบี่ (ธรรมยุต) ระดับเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาส, รองเจ้าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, หัวหน้าผู้ปกครองที่หักสงฆ์, พระเลขานุการทุกระดับ,และพระนวกะ

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบและอ่านประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การสร้างวัด ตามที่ นายณรงค์ฤทธิ์ รอดดำ อยู่บ้านเลขที่ 114/1หมู่ที่ 5 ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต ได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ณ บ้านบางขนุน หมู่ที่ 8 ตำบล เทพกระษัตรีอำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต นั้น บัดนี้ ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างวัด และผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารครบถ้วนแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงการสร้างการตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559 จังหวัดภูเก็ต จึงประกาศอนุญาตให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่อภิปรายเรื่อง “การดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด และยกวัดร้าง” พร้อมตอบปัญหาข้อสงสัยต่วงๆ และ กองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) บรรยายเรื่อง “งานเลขานุการและปัญหาอุปสรรค”

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมาย เพื่อให้พระสังฆาธิการได้รับฟังนโยบาย เรื่องการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ เพื่อให้พระนวกะได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ชั้นนวกะภูมิจากพระเถระผู้ใหญ่เพื่อให้พระนวกะได้รู้จักพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส และพระเถระผู้ใหญ่ในคณะธรรมยุต

Subscribe