เปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ อิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดในการการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร(UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference2024 Phuket Thailand) ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด มาริออต ภูเก็ต ทาวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ อิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดในการการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร(UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference2024 Phuket Thailand) โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตให้การต้อนรับ ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด มาริออต ภูเก็ต ทาวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ‘ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และประชาชนชาวภูเก็ตรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่พิธีเปิด การประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร หรือ ซิตื้ ออฟ แกสโตรโนมีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตามพันธกิจขององค์การยูเนสโก้ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เมืองที่เป็นสมาชิกเครื่อข่ายมีภารกิจในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ กรณีศึกษารวมถึงพันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยนำเอาวัฒนธรรมด้านอาหาร มาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนรวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนเมือง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2023 ตามพันธกิจ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกขององค์การสหประชาชาติประกอบเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ได้จัดให้มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ครั้งแรก และท่านสมาชิกได้ลงมติเลือกให้เมืองภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ ในวันนี้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ในครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด “จากความธรรมดาสู่พิเศษ ปลดล็อกศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของอาหารท้องถิ่นสู่การปฏิบัติทางอาหารอย่างยั่งยืน” เพราะเชื่อว่า การรวมตัวและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อาหาร เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจะช่วยกันสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีความร่วมมือ และเดินหน้าร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินการให้มีความชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านอาหารซึ่งมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด ที่สร้างวัฒนธรรมไทยให้โดดเด่น อาหารไทยในหลายเมนูได้สร้างความอร่อย และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนในประเทศเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญและนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่า เห็นความสำคัญ และนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้รัฐบาลจะสร้างงาน สร้างรายได้ผ่านการส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 ทักษะ เพราะอาหารถือเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ ที่สำคัญอย่างหนึ่งประเทศไทย รัฐบาลจะส่งเสริมการเปิดกว้าง และเปิดรับข้อความหลากหลายทางด้านอาหารที่ ให้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศรัฐบาลยังมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง ประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว เสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้ ดรายจ่าย สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน จังหวัดภูเก็ตได้รับการยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร เกิดการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยเองมี 2 เมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร คือ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเพชรบุรีและอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยที่อยู่ ณ ห้องประชุมแห่งนี้ที่พร้อมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร และอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย ที่พร้อมจะสมัครร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในอีก6 สาขา เราพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อน และเปลี่ยนมุมมอง เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องของการกิน แต่เป็นการพัฒนาเมืองให้คนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ในนามของรัฐบาลเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหารไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคหรือแม้แต่ละจังหวัด เราจะช่วยกันพัฒนาและยกระดับอาหาร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายครัวไทยไปสู่ครัวโลก เป็นนโยบายที่สร้างต้นทุนทางวัฒนธรรมของเราสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการเติบโตของอาหารที่มาจากวัฒนธรรม โปรโมตออกไปในต่างประเทศให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจที่อาหารของเขาได้ประจักษ์ในสายตาชาวโลก โอกาสนี้ขอขอบคุณสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนโก้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในประเทศของท่าน จนสำเร็จได้วันนี้ การรวมตัวของพวกเราสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ทั้ง 56 เมือง37 ประเทศในวันนี้ ทั้งที่อยู่ ณ ห้องประชุมแห่งนี้ และรับชมผ่านระบบออนไลน์ ถือเป็นการส่งสัญญาณสำคัญ ต่อความร่วมมือระหว่างเมือง และประเทศทั่วโลก ที่พร้อมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการที่ริเริ่ม โดยเมืองสมาชิกผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ด้วยกิจกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ อย่างเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านอาหารที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเครือข่ายสมาชิกให้รู้จักอย่างแพร่หลาย ผมมั่นใจว่า หากพวกเราสามารถร่วมมือกัน สอดประสานความร่วมมือ มีการเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วน เราจะกลายเป็นอนุภูมิภาคเศรษฐกิจด้านวิทยาการอาหารที่เข็มแข็ง เป็นกลจักรสำคัญของความกินดี อยู่ดีของโลก ได้อย่างแท้จริง และการประชุมในวันนี้จะเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่ความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับงานประชุมนานาชาติ สมาชิกเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก ประจำปี 2567 สมาชิก เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ได้ลงมติเลือกให้เมืองภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ฯ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด มาริออต ภูเก็ต ทาวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference 2024 Phuket Thailand) ในครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดประชุมฯ ภายใต้แนวคิด From ordinary to extraordinary Unlocking the creative potential of local cuisine for sustainable food practices เพราะเชื่อว่า การรวมตัว และความเชื่อมโยงของห่วงโซอาหาร เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานประชุมนี้จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ไอเดีย และประสบการณ์ในด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน การรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ทั้ง 56 เมือง 37 ประเทศ ถือเป็นการส่งสัญญาณสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างเมือง และประเทศทั่วโลก ที่พร้อมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการที่ริเริ่ม โดยเมืองสมาชิกผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ด้วยกิจกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ อย่างเข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านอาหาร ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเครือข่ายสมาชิกให้รู้จักอย่างแพร่หลาย สอดประสานความร่วมมือ เชื่อมต่อกับทุกภาคส่วน จนกลายเป็นอนุภูมิภาคเศรษฐกิจด้านวิทยาการอาหารที่เข็มแข็ง เป็นกลจักรสำคัญของความกินดี อยู่ดีของโลก ได้อย่างแท้จริง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ปี 2567 กรุณาเยี่ยมชมที่ www.phuketcity.go.th หรือติดตามได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค เทศบาลนครภูเก็ต

Subscribe