เปิดป้ายชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดป้ายชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ตามโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดป้ายชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ตามโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีพันธกิจสำคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน/ท้องถิ่นกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยสนับสนุนให้ชุมชนนำหลักการมีส่วนร่วม ในลักษณะ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ มาเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างความยั่งยืน และนำทุนทางวัฒนธรรมที่มี อยู่ในชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชน ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยกระดับชุมชนคุณธรรมฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน และมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดชุมชน ไปสู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและก้าวพ้นประเทศกับดักรายได้ปานกลาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ จำนวน 10 ชุมชน จากชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 228 ชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต แห่งนี้ ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีผู้นำ “พลังบวร” และเครือข่ายในการขับเคลื่อน ที่เข้มแข็ง คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักสามัคคี มีการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้อย่างเหนียวแน่น มีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจ และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นอย่างดี

ในนามกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญและผลักดัน ให้การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และขอชื่นชมและขอบคุณผู้นำชุมชน เครือข่าย และประชาชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการขับเคลื่อนชุมชนจนประสบผลสำเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนในการผนึกกำลัง ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งเช่นนี้ตลอดไป

ด้าน นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย โดยได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” กล่าวคือ เป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม มีหาดทรายขาวสะอาดตัดกับ น้ำทะเลอย่างชัดเจน และขณะเดียวกันภูเก็ตถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น ทรงคุณค่า และสวยงาม โดยจังหวัดภูเก็ตได้มีการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเป็นระบบ นำอัตลักษณ์ของชุมชน เสน่ห์ของชุมชนมาต่อยอด เพื่อเป็นต้นสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

ในนามตัวแทน ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ในโอกาสที่ท่านได้มาตรวจราชการติดตามการดำเนินโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของกระทรวงวัฒนธรรมในวันนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ จะสร้างความสุข และความประทับใจให้แก่ทุกท่าน และหากท่านมีช่วงเวลาว่างขอเรียนเชิญได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีมากมาย
ในจังหวัดภูเก็ต และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางในการปฏิบัติภารกิจโดยสวัสดิภาพต่อไป

และนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ว่า “ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต” เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 170 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2392 พระยาวิชิตสงคราม เจ้าเมืองภูเก็ต ได้ย้ายเมืองจากเดิมที่บ้านเก็ตโฮ่ มายังบ้านทุ่งคา ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองในปัจจุบัน ด้วยชัยภูมิที่ตั้งเป็นแหล่งแร่ดีบุก ใกล้ปากอ่าวทุ่งคา และมีลำคลองบางใหญ่ไหลผ่านเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ และเป็นสถานีการค้าสินแร่ดีบุก ก่อเกิดเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐาน นำมาซึ่งพหุสังคมทางวัฒนธรรม เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีวิถีชุมชน ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมสืบทอดกันมายาวนาน

ถนนถลาง เป็นถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดสายหนึ่งในเมืองภูเก็ต ซึ่งในอดีตจะมีผู้คนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา เช่น คนจีน คนอินเดีย คนยุโรป มุสลิม เป็นต้น เข้ามาอาศัยอยู่และประกอบอาชีพค้าขาย และสร้างบ้านเป็นลักษณะตึกแถวในรูปแบบที่เรียกว่าชิโนยูโรเปียน
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปีนังและสิงคโปร์ เป็นย่านการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผู้คนในชุมชนต้องการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จึงเกิดการรวมตัวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในถนนถลาง เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความยั่งยืนตลอดไป จึงมีการจัดตั้งเป็นชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตขึ้น

ชุมชนคุณธรรมฯย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีความปีติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติสำคัญในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรมฯย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว

Subscribe