เปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

เปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่

ที่ วัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนางภีณาธิป ณ ถลาง พนักงานคุมพฤติกรรมชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่องค์กรทุกภาคส่วนติองเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ปัญหาลดน้อยลง ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวมซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม ตัดวงจรการค้า และการเงินของเครือข่ายนักค้ายาเสพติด กรมคุมประพฤติจึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมการปกครอง,กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้สำนักงานคุมประพฤติแต่ละจังหวัดดำเนินการจัดทำได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆได้จัดทำ โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในโปรแกรมสำนักงานคุมประพฤติรวมจำนวน 50 คนดำเนินการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 6-17 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการลดจำนวนของผู้เสพและมีการบำบัดก่อนไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนายปิยพงศ์ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันตระหนักในปัญหายาเสพติด โดยทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่ได้มาตราฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  นอกจากนี้ยังเป็นการลดจำนวนผู้ค้าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยซึ่งจะเป็นการสร้างให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

Subscribe