เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนและสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายอุดมพร กล่าวว่า สืยเนื่องจากที่จังหวัดภูเก็ตกำหนดดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565-17 เมษายน 2565 รวม 7 วัน โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล รวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด ในการนี้ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือนี้ จึงกำหนดจัดกิจกรรม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ขึ้นและเชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจกรรมในวันนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล รวมทั้งสามารถสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขณะที่ นายอานุภาพ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงแวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีการเฉลิมฉลองกันมากและยังเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนถือโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลให้มีการใช้รถใช้ถนนมากว่าช่วงปกติและมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทั้งทางบกและทางทะเล จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่มีใบขับขี่และมีอีกไม่น้อยที่เกิดจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการขับขี่ยานพาหนะติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3 อันดับแรกคือ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพและรถเก๋ง สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการคือ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด ร่วมมือกันบังคับใช้และปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย 10 ข้อ ได้แก่ 1) ความเร็วเกินกว่ากฏหมาย 2) ขับรถย้อนศร 3) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5) ไม่มีใบขับขี่ 6) แซงในที่คับขัน 7) เมาสุรา 8) ไม่สวมหมวกนิรภัย 9) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย