เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเล

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในขณะขับขี่ยานพาหนะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมงานนายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่จังหวัดภูเก็ตกำหนดดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 รวม 7 วันโดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลรวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลลดจำนวนผู้บาดเจ็บลดจำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือนี้ จึงกำหนดจัดกิจกรรม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและภาคประชาชนเข้าร่วมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 200 คนเชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจกรรมในวันนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล รวมทั้งสามารถสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยจากสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันมีการเฉลิมฉลองกันมาก และยังเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนถือโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลให้มีการใช้ รถใช้ถนนมากกว่าช่วงปกติ และมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทั้งทางบกและทางทะเล จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจาก การเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย   ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่มีใบขับขี่ และมีอีกไม่น้อยที่เกิดจากความเหนื่อยล้าจากการ เดินทางและการขับขี่ยานพาหนะติดต่อกันเป็นเวลานานซึ่งประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3 อันดับแรก คือรถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ และ รถเก๋ง      สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ คือ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ ให้ประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อีกด้วย