เปิดเรียน 17 ม.ค.นี้ เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป ส่วนเด็กต่ำกว่า 12 ปี ยังให้เรียนออนไลน์

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ให้เปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.นี้ เป็นต้นไปในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังให้เรียนออนไลน์ แต่หากโรงเรียนใดมีความพร้อมตามมาตรฐานที่กำหนดก็สามารถเปิดสอนในโรงเรียนได้ แต่ต้องตรวจ ATK ร้อยเปอร์เช็นต์ในวันแรกที่เปิดเรียน และ 10% ในสัปดาห์ต่อๆไป

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเก็ต เปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ว่า ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตในวันนี้นั้นได้มีการพิจารณาถึงการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 17 ม.ค.นี้ ได้มีประชุมได้มีมติเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 12 ปี (ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ป.6) และกลุ่มที่ 2 อายุ 12 ปีขึ้นไป และได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว (ม.1-ม.6)

โดยกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะยังไม่ได้รับวัคซีน ยังปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้เรียนระบบออนไลน์แทน แต่หากโรงเรียนใดมีความพร้อมและมีความจำเป็นในการเปิดการเรียนการสอนในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ต้องดำเนินการดังนี้ 1.สำรวจความพร้อมของโรงเรียนว่าได้มาตรการที่กำหนดหรือไม่ นักเรียน บุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการตรวจ ATK ทั้งหมด 100% ในวันแรกของการเปิดการเรียนการสอน หลังจากนั้นในสัปดาห์ต่อๆไปให้ตรวจ ATK ร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยให้เปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.2565 นี้ เป็นต้นไป

ส่วนกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ซึ่งจะเป็นเด็กนักเรียนจะอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวะ และมหาวิทยาลัย ให้เปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป