เปิดเวทีรับฟังความเห็น โครงการท่าเทียบเรือวิสิษฐ์ พันวา มารีนา และโครงการท่าเรือ ซีรีน ฮาร์เบอร์ อ่าวมะขาม

เปิดเวทีรับฟังความเห็น โครงการท่าเทียบเรือวิสิษฐ์ พันวา มารีนา และโครงการท่าเรือ ซีรีน ฮาร์เบอร์ อ่าวมะขาม

ที่ อาคารสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์พันวา เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา วิสิษฐ์ พันวา มารีนา และโครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬาซีรีน ฮาร์เบอร์ ซึ่งบริษัท วิสิษฐ์ พันวา จำกัด และบริษัท ซีรีน ฮาร์เบอร์ จำกัด

จึงได้มอบหมายให้ บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อมวลชนเข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ รวมถึงขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวลใจ และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

และร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อรวบรวมแนวคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาโครงการ และการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

อนึ่งโครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา วิสิษฐ์ พันวา มารีนา พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลอันดามัน (อ่าวมะขาม) หมู่ที่ 7 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เป็นท่าเรืออเนกประสงค์ประเภทท่าเรือโดยสาร ประกอบกิจการท่าเทียบเรือให้บริการเช่าพื้นที่ในท่าเทียบเรือ และให้เช่าอาคารบริเวณโครงการท่าเทียบเรือตลอดจนธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน โดยมีบริษัท นำชัยขนส่งทางทะเล จำกัด เป็นเจ้าของ และให้บริษัท วิสิษฐ์พันวา จำกัด สัมปทาน เข้ามาบริหารท่าเรือ

ปัจจุบันประกอบกิจการให้เช่าอาคารบริเวณโครงการท่าเทียบเรือ ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเทียบเรือ และได้รองรับเรือหลายประเภท อาทิ Speedboat , Fishing boat, เรือ catamaran, เรือ power catamaran, เรือ Ferry , เรือ driving และเรือ Yacht เป็นต้น ส่วนโครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา ซีรีน ฮาร์เบอร์ พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน โดยจะเป็นท่าเทียบเรือที่ก่อสร้างใหม่ มีแผนการพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือสำราญที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 50 ลำขึ้นไป หรือมีพื้นที่หน้าท่เทียบเรือรวมตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป

Subscribe