เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบังคับใช้กฏหมาย

เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฏหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร

ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฏหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูเก็ตเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฏหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฏหมายโดยมีนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายณัฏฐภพ ตุลยกุลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริต นางสาวจิราพร บุรินทรวานิช ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วม

นางสาวจิราพร กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ได้กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและขุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยรัฐต้องให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการตามกฏหมายเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดเครื่องมือที่เรียกว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อปรับปรุงพัฒนาความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้กำหนดให้การผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานของรัฐเป็นตัวชี้วัดด้วย

ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฏหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฏหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฏหมายขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในข้อกฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอันจะนำมาสู่การปฏิบัติราชการที่ถูกต้องของส่วนราชการและส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคเอกชน รวมถึงจัดให้มีการร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่มีความสำคัญเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนากฏหมายต่อไป

ด้าน นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฏหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปากและการจัดทำร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมอบชอบ พ.ศ. ….และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการส่งเสริมทางจริยธรรมและป้องกันการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ พ.ศ. ……. จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในวันนี้เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงกฏหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ