เริ่มแล้วมหกรรมอาหารซีฟู้ด “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล”

เริ่มแล้วมหกรรมอาหารซีฟู้ด “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” ฟื้นเศรษฐกิจ ชูผลผลิตทางการประมง และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ที่ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน (ปลายแหลมสะพานหิน) ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารซีฟู้ด “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาววรนิษย์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วม วิธีเปิดภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ covid-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาหารซีฟู้ดภายในจังหวัดภูเก็ตเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกซนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่องาน “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” โดยเน้นดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประกาศขององค์การยูเนสโกที่ให้ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Phuket Creative City of Gastronomy) รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดมหกรรมซีฟู้ด อาหารพื้นถิ่นภูเก็ต สินค้าอัตลักษณ์ และรูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์ และเป็นการสร้างรายได้ให้เข้าถึงเกษตรกร/ผู้ประกอบกรอาหารทะเล อาหารพื้นถิ่นและสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดภูเก็ตอย่างทั่วถึง ที่สำคัญยังเป็นการสร้างการรับรู้ เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดภายในและต่างประเทศ มากยิ่งขึ้น

ทางจังหวัดภูเก็ตได้เร่งฟื้นเศรษฐกิจกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ด้วยการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบกลับมาฟื้นตัวทางธุรกิจ ซึ่งรวมทั้งตลาดผลผลิตทางการประมงของจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงที่เคยเป็นรายได้หลักอีกทางของจังหวัดภูเก็ต และเป็นการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผลักดันภาคการท่องเที่ยวและการประมงให้กลับคืนมาโดยเร็ว
สำหรับ งานมหกรรมอาหารซีฟู้ด “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” มีขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 โดยมีการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ แบบยกกิโล และจัดให้มีพื้นที่ปิ้ง ย่าง เผา เพื่อรับประทานภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายอาหารไทย อาหารนานาซาติ ในรูปแบบ Food Truck การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ร้านอาหาร Thai Select และสินค้า GI (ภูเก็ต) และการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมฟื้นถิ่นตลอดทั้ง 5 วัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงพิธีเปิดประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันปรุงยากิโซบะและการสาธิตการแล่เนื้อแซลมอนทั้งรูปแบบแบน Otsukiri (โอสึกิริ) และแบบชาซิมิ จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ขอเชิญซวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชม ช้อป ชิม อาหารทะเลสด ภายในงานมหกรรมอาหารซีฟู้ด “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” จังหวัดภูเก็ต ณ ปลายแหลมสะพานหิน ทะเลในเมืองภูเก็ต จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 นี้