เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 17

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นที่ประจักษ์และนำผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือผู้ต้องขังอย่างแท้จริง

ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 17 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายอาคม ภูศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงารักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต,ผู้บัญชาการเรือนจำและทัณฑสถาน 14 จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ” กรมราชทัณฑ์มีภารกิจที่สำคัญคือการควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพและการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาทุตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคืนคุณดีสู่สังคมโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีสุขภาพกายและจิตที่ดีไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำและได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยให้สังคมให้การยอมรับดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นผลงานที่ประกาศได้ว่าถึงแม้กรมราชทัณฑ์ต้องเผชิญกับความท้าทายภายใต้สภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่สำคัญทั้งความไม่พร้อมของสภาพเรือนจำอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่ได้สัดส่วนกับผู้ต้องขังแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของเรือนจำและทัณฑสถานจึงสามารถ ดำเนินการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในส่วนของการฝึกวิชาชีพต่างๆได้ โดย เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ จึงส่งผลให้ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

ด้าน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้เรือนจำและทัณฑสถานทำการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษอยู่ในเรือนจำ โดยให้อาศัยศักยภาพของเรือนจำและทัณฑสถานแต่ละแห่งดำเนินการเมื่อดำเนินการได้แล้วควรที่จะนำผลผลิตหรือผลงานของแต่ละเรือนจำและทัณฑสถานในเขตมาร่วมจำหน่ายในพื้นที่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละเขตสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยเรือนจำและทัณฑสถานเขต 8 และเขต 9 โดยมีเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกันออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2566โดยเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 22:00 น.ณ เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีเรือนจำและทัณฑสถานรวม 24 แห่งเข้าร่วม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมภายนอกรวมทั้งเป็นการนำผลิตภัณฑ์งานด้านการฝึกวิชาชีพสาขาต่างๆที่มีความคงทนประณีตสวยงามคุณภาพดีหลากหลายรูปแบบที่ได้ฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษออกเผยแพร่สู่สาธารณชนและเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือผู้ต้องขังอย่างแท้จริงโดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปันผลคืนให้กับผู้ต้องขังและเป็นทุนหมุนเวียนในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังต่อไป”

Subscribe