เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร จัดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ (Housekeeper) และหลักสูตรพนักงานต้อนรับ (Reception) เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนวัยวัยแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีสถานประกอบกิจการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการลงทะเบียนเข้าร่วมรับสมัครงานรวม 15 แห่ง

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดภูเก็ต พร้อม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการสัมภาษณ์งานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ (Housekeeper) และหลักสูตรพนักงานต้อนรับ (Reception) เพื่อเข้าทำงานสถานประกอบกิจการของจังหวัดภูเก็ต ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 139 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นายดนัย สุนันทารอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง คนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตได้กับโรคดังกล่าว ประกอบกับประเทศไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นลำดับแรกๆ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 ภูเก็ต พบว่า มีผู้เยี่ยมเยือนจำนวนมากกว่า 4 ล้าน 2 แสนคน เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 726.52 เป็นชาวต่างชาติมากกว่า 2 ล้าน 9 แสนคน ในเดือนมกราคมและเดือนต่อไป จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ เนื่องจากการที่ประเทศจีนอนุญาตให้คนในประเทศเดินทางออกท่องเที่ยวได้ สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดมากถึง 148,236 ล้านบาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบหกล้านบาท) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 1,276.35 (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกจุดสามห้า) เป็นรายได้ที่มาจากชาวต่างชาติ 133,409.63 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศพบว่าภูเก็ต เป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะภาคธุรกิจด้านท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ถ้าดูข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่สถานประกอบการแจ้งความต้องการไว้ตำแหน่งงานว่าง 3,378 ตำแหน่ง มีผู้มาสมัครงานเพียง 387 คน ยังเหลือ 2,991 คนหรือยังขาดอีกประมาณ 3,000 ตำแหน่ง ซึ่งต้องหาแรงงานมาสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป โอกาสนี้ขอชื่นชมในความตั้งใจเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน การเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จะสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวได้ระดับหนึ่ง และขอให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21ภูเก็ต บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเร่งด่วน และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จากนโยบายดังกล่าวสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ (Housekeeper) และหลักสูตรพนักงานต้อนรับ (Reception) ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนวัยวัยแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 40 คน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 พร้อมทั้งเชิญชวนสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ที่ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เข้ารับสมัครงานผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมีสถานประกอบกิจการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการลงทะเบียนเข้าร่วมรับสมัครงานในวันนี้ จำนวน 15 สถานประกอบกิจการ