เสวนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งที่ 2

จังหวัดภูเก็ตจัดเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมราไวย์ ชั้น 2 อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเพื่อรับฟังและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ โดยมี  นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคการศึกษา คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ตผู้นำชุมชน องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมนายสมมิตร กล่าวว่า จากการที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดให้มีการเสวนาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์)ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาซึ่งได้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดในการนำมากำหนดแนวคิดหลักในการปรับปรุงและพัฒนาบ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์แบงค์ สาขาภูเก็ตโดยในการเสวนาครั้งที่ผ่านมาทำให้ได้หลักคิดในการพัฒนา คือ”บ้านแห่งการผสมผสาน” โดยมีรายละเอียดดคือการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรม ด้วยแนวความคิด”บ้านของเรา”(Our House) โดยรักษารูปแบบอาคาร ระบบโครงสร้าง และเทคนิคการก่อสร้างอาคารเพื่อส่งต่อภูมิปัญญาเดิมให้ผสมผสานกับรูปแบบการใช้งานใหม่ และการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบภูมิทัศน์ ด้วยแนวความคิด “สวนของเรา”(Our Garden) โดยการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เดิม การผสมผสานสวนโคโลเนียลแบบอังกฤษและสวนสมรมภาคใต้ โดยไม้สวนครัวและไม้ผล และการเสริมสร้างกิจกรรมของพื้นที่ ด้วยแนวความคิด “รสของเรา “(Our Favour) เพื่อใช้รับรองแขกบ้านแขกเมืองเรื่องอาหาร ตามอัตลักษณ์ เรื่อง เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของจังหวัดภูเก็ต  โดยเป้าหมายหลักคือการอนุรักษ์อาคารทางวัฒนธรรมแห่งนี้ให้คงอย่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ที่ถูกต้องและให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองภูเก็ตต่อไปนายอำนวย กล่าวว่า แนวความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาบ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ดแบงค์ สาขาภูเก็ต แห่งนี้คือ “ภูเก็ต บ้านแห่งการผสมผสาน” ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับแนวทางการพัฒนา ไม่ว่าทางด้านเทคนิคการก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์อาคารเดิม กับรูปแบบอาคารประกอบ การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ร่วมกับไม้สวนครัวรวมทั้งการเน้นสิ่งที่จังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียง คือเรื่องวิทยาการอาหาร(Gastronomy)บนพื้นที่แห่งนี้ ที่ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความโดดเด่น เป็นสถานที่ซึ่งบรรจุเรื่องราว เหตุการณ์ วัฒนธรรมและประเพณีที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิต ที่เสมือนกระจกที่แสดงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย บ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ด แห่งนี้ แม้จะเป็นบ้านหลังเล็กๆ แต่ก็เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชน การเสวนาครั้งนี้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และรายละเอียดในแนวทางพัฒนา โดยขอให้กำหนดลงลึกในรายละเอียดทุกมิติ เพื่อเพิ่มพูนคุณค่าของสถานที่แห่งนี้ เพราะการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะทุกคนที่มีส่วนร่วมจะรักและหวงแหนสิ่งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กันมา