เสวนา “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19”

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรจัดเสวนาเรื่อง”ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19″เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปสู่การผลักดันเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพที่ ห้องอันดามันบอลรูม โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน ภูเก็ต บ้านไทยรีสอร์ท ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายจักรพันธ์ พรนิมิต รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา”ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19″ โดยมี นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ โฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เข้าร่วมนายจักรพันธ์ พรนิมิต รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองการท่องเที่ยวระดับโลกที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมหาศาล และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทุกปี อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมและระงับการเดินทางเข้ามาของนักท่องชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ ทำให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยซึ่งพึ่งพารายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นสำคัญทั้งนี้ มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้เห็นชอบข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. )ในหลักการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว และมีผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ตตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใต้ชื่อโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นวาระจำเป็นเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประเทศให้ฟื้นคืนกลับมาโดยเร็วนายจักพันธ์ กล่าวอีกว่า จากการดำเนินโครงการในช่วงระยะเวลา 2 เดือน (กรกฎสิงหาคม 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตกว่า 36,000 คนห้องพักโรงแรมถูกจองกว่า 5 แสนคืน ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตกว่า 2 พันล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่ดีและน่าพอใจ เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีต่อประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังประสบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะต้องมีการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สามารถเดินหน้าต่อไปได้คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งกระทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยซึ่งตั้งถิ่นฐานหรือไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่กำลังได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสำคัญอย่างมากในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้านการท่องเหี่ยวของประเทศไทยซึ่งจะนำมาสู่การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และอาจเป็นตันแบบที่นำไปปรับใช้ในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมาธิการจึงได้จัดโครงกรสัมมนา เรื่อง “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19” เพื่อเป็นเวทีในการรับทราบข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการในการพิจารณาผลักดันข้อเสนอแนะต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อไป