เหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต

เหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 23) “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด”

ณ ห้องประชุมพาร์โก้ แกรน เอ โรงแรมเดอะพาร์โก้ ดีไซน์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ประจำปีการศึกษา 2566  (ปีที่ 23)

นายเชาว์ เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ โกบอลฟู้ดโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทน นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเจริญเติบโตในการดำเนินธุรกิจ ครบ 100 ปี โดยมีปณิธานมุ่งมั่น สร้างความเจริญให้ประเทศไทย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและบริหารงานธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานบริการโลหิต ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาพยาบาลให้ประชาชนหายจากการเจ็บป่วย และปลูกฝังเยาวชนที่เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการโลหิต และเป็นผู้บริจาคโลหิตในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ด้วยแนวคิด “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 ถึงปัจจุบันกว่า 23 ปี นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและพณิชยการ ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยการจัดทำโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม และรู้จักการเป็น “ ผู้ให้ ” มีจิตอาสา โดยเริ่มจากการเป็นผู้บริจาคโลหิตสนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทเป็นผู้นำในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้รับบริมาณโลหิตบริจาค เต็มตามจำนวนที่คาดหวังเพื่อให้การจัดหาโลหิตของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

โดยการอบรมมีคณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 164 คน จากสถานศึกษา จำนวน 7 แห่ง กิจกรรม ประกอบด้วย สถานีความรู้โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต ส่วนประกอบของโลหิต ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต ทั้งผู้ให้และผู้รับ การเป็นนักประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต และการฝึกปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR และการใช้เครื่องช๊อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้หมดสติ ไม่หายใจ หัวใจหยุดเต้น ได้ทันเวลา

นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การบริจาคโลหิต เป็นความดีที่ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกอาชีพ สามารถปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียมกัน โลหิตมีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยให้หายจากการเจ็บป่วยรอดพ้นจากความตาย

ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถผลิตโลหิตเทียม หรือสารอื่นใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจึงทำให้ความต้องการใช้โลหิตเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้เหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย พยายามรณรงค์ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิต แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่มีจิตอาสา มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิตในอนาคต และเป็นผู้นำในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การบริจาคโลหิต ต้องเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์จัดหาโลหิตและมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำ ทุก 3 เดือน

การจัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 23) “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” จังหวัดภูเก็ต นับว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์อย่างยิ่งกับเยาวชนรุ่นใหม่ มุ่งหวังให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของโลหิตและการบริจาคโลหิต อย่างถูกต้อง และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน มีสปีริต รู้จักการเป็น “ผู้ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงเป็นการวางรากฐานความสำเร็จ ในการจัดหาโลหิตของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในส่วนความรู้เสริม ที่เยาวชนได้รับการฝึกปฏิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซี พี อาร์ (CPR) นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเยาวชน จะได้ช่วยเหลือผู้ที่หมดสติ ไม่หายใจ หัวใจหยุดเต้น ได้อย่างถูกต้อง ลดการสูญเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร”

Subscribe