แถลงข่าวเตรียมการ จัดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมืองและตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต

แถลงข่าวเตรียมการ จัดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมืองและตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2566 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตในการแถลงข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต) โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการมาทางภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยนางวิมลรัตน์ ชูคันหอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึง ความคืบหน้าในการจัดสร้างเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างเสาหลักเมือง เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ บริเวณภายในอาคารศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) จำนวนเงิน 849,900 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมถึงจัดสร้างเสาหลักเมืองบริวาร ผนังไม้หุ้มคลุมเสาหลักเมืององค์เดิม และจัดสร้างเสาหลักเมืองจำลอง เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ จำนวนเงิน 428,810 บาท(สี่แสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) จากมูลนิธิฎเก็ตพัฒนายั่งยืน เพื่อการบูรณะศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสถานะปัจจุบัน สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดำเนินการจัดสร้างเสาหลักเมือง เสาหลักเมืองบริวาร เสาหลักเมืองจำลอง และผนังไม้หุ้มคลุมเสาหลักเมืององค์เดิม เรียบร้อยแล้ว

โดย ได้กำหนดพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง หัวเม็ด แผ่นยันต์พระสุริยาทรงกลด และแผ่นยันต์พระสยมภูว์ ดินทั้ง 4 ทิศ และตั้งพระหลักเมืองระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2566

และจะมีการแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต รอบจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2566แห่ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 แห่ในพื้นที่อำเภอกะทู้

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 แห่ในพื้นที่อำเภอถลาง

สำหรับเส้นทางการแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจะได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

Subscribe