แถลงข่าวเปิดตัว Traffy fondue ภาคภาษาอังกฤษ รองรับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

แถลงข่าวเปิดตัว Traffy fondue ภาคภาษาอังกฤษ รองรับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมประกาศความสำเร็จการใช้งาน Traffy fondue ภาคภาษาไทย 6 เดือน มีประชาชนร้องเรียนในระบบรวม 3,122 เรื่องแก้ไขปัญหาได้ 1,887 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.44 เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา

ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประชุมถอดบทเรียนการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง(Traffy fondue) จังหวัดภูเก็ต” โดยมี นายสุบัญชา อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสำนักงานจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ตามที่ จังหวัดภูเก็ตได้นำระบบการใช้งานบริหารจัดการปัญหาเมือง(Traffy fondue) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาใช้ ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการปัญหาของประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนเพื่อถอดบทเรียนและพิจารณาปัญหาต่างๆ หลังจากนำระบบบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy fondue) มาใช้ โดยข้อมูลสถิติที่ผ่านมา6 เดือน พบว่า มีร้องเรียนในระบบทั้งหมด3,122 เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาได้จำนวน 1,887 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.44 เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา

ภายหลัง พิธีเปิดเสร็จสิ้น นายสุบัญชา อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสำนักงานจังหวัดภูเก็ต,พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง,ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต,นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต,นางอรชร อัฐทวีลาภ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ ผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมแถลงข่าว สรุปผลการตรวจบทเรียนการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง(Traffy fondue) จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลการใช้ระบบพบว่า 15 เรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 94 ของการแจ้งเรื่องทั้งหมดเรื่องการจราจรมีการแจ้งจากผู้ใช้งานมากที่สุดเกือบ 1 ใน 3 ของเรื่องที่รับแจ้งคือจำนวน 795 ครั้ง รองลงมาเรื่องความสะอาดจำนวน 331 ครั้ง,เรื่องถนน 279 ครั้ง,เรื่องอื่นๆ 257 ครั้ง,เรื่องไฟฟ้า 226 ครั้ง,ทางเท้า 137 ครั้ง,ประปา 97 ครั้ง,เสียงรบกวน 89 ครั้ง,ต้นไม้ 84 ครั้,งจุดเสี่ยง 58 ครั้ง,อุปกรณ์ชำรุด 50 ครั้ง, ฝุ่นควันกลิ่นและ pm 2.5 44 ครั้ง,เรื่องสัตว์ 40 ครั้ง,เรื่องขอความช่วยเหลือ 28 ครั้ง, เบาะแสยาเสพติด 27 เรื่อง และเผาในที่โล่ง 27 ครั้ง

โอกาสนี้ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัว Traffy fondue ภาษาอังกฤษ รองรับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและการขับเคลื่อน Traffy fondue ในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน