แถลงข่าว และลงนามความร่วมมือ การจัดการประกวดวงโยธวาทิต

เทศบาลนครภูเก็ต กับ สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าว และลงนามความร่วมมือ การจัดการประกวดวงโยธวาทิต ณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 Band Competition of Thailand Phuket 2024 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567

ณ Grand Ballroom Floor.2 Royal Phuket City Hotel นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วม เป็นประธาน แถลงข่าว และลงนามความร่วมมือ การจัดการประกวดวงโยธวาทิต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตและคณะครูอาจารย์ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วม

ตามที่ เทศบาลนครภูเก็ต กับ สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าว และลงนามความร่วมมือ การจัดการประกวดวงโยธวาทิต ณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 Band Competition of Thailand Phuket 2024และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าประกวดระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี โดยได้มอบหมายให้สมาคมวงโยรวาทิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องวงโยธวาทิตของประเทศไทยให้เป็นผู้กำกับและดำเนินการจัดการประกวดให้สำเร็จรุร่วงและมีมาตรฐานในการประกวด

โดยเทศบาลนครภูเก็ตและสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นที่ประจักษ์และเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือพัฒนาศักยภาพทางด้านวงโยธวาทิตของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

โดยการประกวดวงโยธวาทิต ณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 จะมีรุ่นประกวด ทั้งหมด 5 ประเกท
1. Solo 2. Small Ensemble 3. Large Ensemble
4. Concert Marching Art และ 5. Street Parade
โดยแต่ละประเกท จะแยกรุ่น ดังนี้

1. Solo (ประเภท เดี่ยว) แบ่งเป็น 3 ประเกท ประเภทละ 3 รุ่นอายุ
ได้แก่ 1.1 Solo Woodwind (เดี่ยว เครื่องเป่าลมไม้) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีและ รุ่นไม่จำกัดอายุ 1.2 Solo Brass (เดี่ยว เครื่องเป่าลมทองเหลือง) (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีและรุ่นไม่จำกัดอายุ) 1.3 Solo Percusion (เดี่ยว เครื่องกระทบ)( รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรุ่นไม่จำกัดอายุ)

2. Small Ensemble (ประเภททีมขนาดเล็ก 2-9 คน) สามารถรวมเครื่องดนตรีได้ทุกประเกท แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด แบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นไม่จำกัดอายุ)

3. Large Ensemble (ประเกททีมขนาดเล็ก 10-19 คน) สามารถรวมเครื่องดนตรีได้ทุกประเกท แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด แบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี, รุ่นไม่จำกัดอายุ)

4. Concert Marching Art (ยืนบรรเลงประกอบท่าทางและนักแสดงประกอบ)สามารถรวมเครื่องดนตรีได้ทุกประเกท แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด แบ่งเป็น 2รุ่นอายุ (รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี , รุ่นไม่จำกัดอายุ)

5.Street Parade (ประเกทเดินแถว) สามารถรวมเครื่องคนตรีได้ทุกประเกทแต่ไม่เกินจำนานที่กำหนด แบ่งเป็น 2 ประเกท ประเกทละ 3 รุ่นอายุ
5.1Street Parade ขนาดผู้เขาประกวดไม่เกิน 24 คน (รุ่นไม่เกินขั้นประถมศึกษาปีที่ 6,รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และรุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 5.2Street Parade ขนาดผู้เขาประกาด 24 คนขึ้นไป(รุ่นไม่เกินขั้นประถมศึกษาปีที่ 6,รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และรุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

Subscribe