โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต ต. ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายธีระพล มิตรประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม โดยมีนายรชต อ่องวิบูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายรชต กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมประกอบด้วยหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานต่างมีบทบาทสำคัญและมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ
ด้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ การจัดโครงการในวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น และให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายใหม่

นายธีระพล กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมมีหลายหน่วยงาน เริ่มจากศาล อัยการ ตำรวจ สถานพินิจ คุมประพฤติ ยุติธรรมจังหวัด เรือนจำ ทนายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะกันในเวทีแห่งนี้ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและคิดหาแนวทางแก้ไข เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทำให้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในที่สุด