โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดโครงการวันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดโครงการวันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565 (World Hospice and palliative Care Day 2022)

ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวสุพัตรา ธรรมิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดอันดามันและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นางสาวสุพัตรา กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวัน World Hospice and palliative Care (ปีนี้ตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 2565) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง สนับสนุนการพัฒนาบริการสุขภาพด้วย Hospice และเพิ่มการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองทั่งโลก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ในช่วงท้ายของชีวิตและในปีนี้มีการณรงค์ภายใต้แนวคิด “Healing Hearts & Communities”
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลแบบประคับประคองในจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายอันดามันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้สนับสนุนให้มีโครงการวันการดูแลแบบประคับประคองสากลประจำปี 2565 (World Hospice and palliative Care Day 2022) ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั้งจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายอันดามันได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองรวมถึงเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการดูแลแบบประคับประคองที่จะสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยระยะท้ายและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ขณะที่นายณรงค์ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้นับเป็นการให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไข้ทุกคนให้ดีขึ้น โดยในเดือนตุลาคม ก็มีวันสำคัญที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวัน World Hospice and palliative Care Day : วันการดูแลแบบประคับประคองสากล ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 นับเป็นเทศกาลแห่งการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ในช่วงท้ายของชีวิต โดยในปีนี้มีการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “Healing Hearts & Communities” การเยียวยาใจและชุมชน ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดูแลความโศกเศร้างจากการสูญเสียและการดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา หลายครอบครังมีการสูญเสียบุคคลที่รักอย่างกระทันหัน ไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวเตรียมใจ ไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดและบอกลา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสูญเสีย เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอและความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบมากหรือน้อยแตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่สูญเสีย ควรมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวตามแนวทางชุมชน เพื่อฟื้นคืนความหวังและการเยียวยา ซึ่งเป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยลดความทุกข์ ความสูญเสียให้กับทุกคน

Subscribe