โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง 114 ปี

โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง 114 ปี

ที่ หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายบัณฑูร ทองตันที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตรีภูเก็ต 114ปี โดยมี นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครู อาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายปัญญา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการทำบุญอุทศส่วนกุศลให้แก่ ครู อาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่

สำหรับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้น ณ สถานที่บริเวณ ถนนสตูลเชิงเขารัง เมื่อ พ.ศ.2452 โดยได้วางศิลาฤกษ์จารึกไว้ว่า “โรงเรียนษัตรี สร้างปี 127” และในขณะที่อาคารเรียนยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้สร้างเรือนไม้ชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพาะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ปลูกปัญญา”เมื่อวันที่ 29 เมษายน

พ.ศ.2452 มีครูใหญ่คนแรก คือ นายค้อ ฤกษ์ถลาง ต่อมาขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนเพิ่มขึ้น พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ตัณฑวนิช) ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ที่วัดมงคลนิมิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อ

พ.ศ.2460 และพระราชทานนามว่าโรงเรียนสตรีประจำมณฑลภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยาคม” เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเกิดปัญหาสถานที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.2492 นางเย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสมัยนั้น จึงขยายพื้นที่โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบาลนครภูเก็ตย้ายโรงเรียนมาตั้งที่สถานที่ปัจจุบัน คือ ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีที่ดิน 15 ไร่ เมื่อ พ.ศ.2494 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็น “โรงเรียนสตรีภูเก็ต” ต่อมาได้ขยายเนื้อที่โรงเรียนไปจรดถนนเชิงคีรี ทำให้มีพื้นที่รวม 28 ไร่ 68 ตารางวา

พ.ศ.2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน

พ.ศ.2528 อธิบดีกรมสามัญศึกษา(ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง) เป็นประธานในพิธีเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่ที่ประดิษฐานและเปิดป้ายโรงเรียนมาตรฐาน

พ.ศ.2543 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 จากการกราบบังคมทูลเชิญของผู้อำนวยการราณี วิสูตรธนาวิทย์

พ.ศ.2546 เปิดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
พ.ศ.2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการนานาชาติมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน 30 คน เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์ ได้พระราชทานเงินพร้อมพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แก่โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ ปีลวาสน์ คณะครู บุคลากรและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จๆ

พ.ศ.2549 สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีแห่งสวีเดน เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบภัยสึนามิ
พ.ศ.2550 วัดไชยธาราราม สร้างอาคารส่วนหน้าให้กับโรงเรียนวงเงิน 12 ล้านบาทเศษ วันที่ 11 มีนาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายและพระราชทานนามว่า “อาคารฉลองราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา” และทรงวางศิลาฤกษ์”อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550″ ซึ่งเป็นอาคารเรียน 7 ชั้นสร้างด้วยงบประมาณของ สพฐ. และเงินบริจาค โดยมีผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ ปีลวาสน์ เป็นผู้ดำเนินการในการระดมทุน และในปีเดียวกัน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสึนามิและพิพิธภัณฑ์พืชแห้ง พร้อมคณะอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ 39

พ.ศ.2552 จัดงานเฉลิมฉลอง “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” และคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มประเทศอาเซียน เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต
พ.ศ.2553 กำหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใต้หลักการของโรงเรียน “มุ่งสู่สากล บนฐานไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SSP) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของรัฐ และปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เป็น International Program: IP

พ.ศ.2554 ปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น Intensive English Program: IEP

พ.ศ.2555 เปิดอาคาร “หลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ทรงชิโนโปรตุกีส 2 ชั้น สร้างด้วยงบประมาณ จากรายได้การจัดสร้างวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม100 ปีสตรีภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ ปีลวาสน์ เป็นผู้ดำเนินการ

พ.ศ.2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และในปีนี้ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน” พ.ศ.2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมี ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม คณะครู บุคลากรและนักเรียนรับเสด็จ พ.ศ.2562 จัดสร้างเสาธงโรงเรียนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ สพฐ. มีส่วนสูงไม่เกิน 18 เมตร โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจำนวน 700,000 บาท จัดสร้างโดยคุณธำรงค์ งานทวี ในนามบริษัท งานทวี จำกัด และวันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ได้ประกอบพิธีบวงสรวงตั้งเสาธง โดยมีครูและบุคลากรร่วมพิธี

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตดำเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารงานโดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562