โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันธารน้ำใจสู่เยาวชน รวมใจสู้ภัยโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ที่ ห้องประชุมชงโค 4 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “วันธารน้ำใจสู่เยาวชน รวมใจสู้ภัยโควิด” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายชัยพิทักษ์ อึ้งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมนายชัยพิทักษ์ กล่าวว่า กรให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เป็นนโยบายของโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ควรแก่การให้ความช่วเหลือให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่และเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีได้มีความพยายามมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา เงินทุนที่จะมอบให้นักเรียนในวันนี้เป็นเงินทุนที่โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ สมาคม บริษัท ห้างร้านและบุคคลต่าง ๆ โรงเรียนนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาจำนวน 415 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 998,900 บาท ซึ่งที่มาของทุนการศึกษามาจากทุนการศึกษาประเภทนำดอกผลมามอบให้กับนักเรียนประจำทุกปีตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุน, ทุนการศึกษาประเภทเจ้าของทุนแจ้งความจำนงมอบทุนให้นักเรียนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี, ทุนการศึกษาประเภทเจ้าของทุนให้แก่นักเรียนแต่ละปีและทุนจากองค์กรภายนอกที่มีมาในแต่ละปีในการจัดนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษานั้นเริ่มตั้งแต่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาให้นักเรียนทราบ รับสมัคร สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาตามหลักเกณธ์และวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุนคือ ทุนการศึกษาส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีจำนวน 6 ทุน, ทุนการศึกษาส่งเสริมนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนจำนวน 13 ทุนและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ควรแก่การให้ความช่วยเหลือจำนวน 396 ทุน