โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระดมสมองทุกภาคีเครือข่าย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2569

ที่ ห้องประชุมโรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิต ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2569 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการเสวนา เรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตของทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก” โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู, คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง, เครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียน, คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วม

นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ กล่าวว่า ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยหนึ่งในกระบวนการของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และทิศทางการจัดการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์และทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ทางโรงเรียนจึงมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2565-2569 ขึ้น โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “ปัจจุบันและอนาคตของทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนคณะครู รวม 150 คน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป นางพรทิพย์กล่าว

ด้าน นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า นอกจากการดำเนินงานยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปี 2565-2569 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักเรียนแล้ว ยังได้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปัจจุบันและอนาคตของทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต