ให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติแก่นักเรียน

ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดทุกแห่งให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้ายภัยพิบัติแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัยและดินสไลด์ แบบบูรณาการของจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแนวทางการแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัยและดินสไลด์ แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆเข้าร่วมโดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตได้มาให้ความรู้เรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยต่างๆและมาตราการป้องกันในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และมีนาย อำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับในวันนี้ทางผู้นำท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทั้งอบจ.ภูเก็ตเทศบาลทุกแง และอบต.ทุกอบตร่วมให้ความรู้ถึงพื้นที่ที่เกิดภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังดินสไลด์และภัยอิ่นๆ โดยได้มีการชี้แจงถึงวิธิปฏิบัติและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันหรือการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยและแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในพื้นที่

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนได้มีความรู้ในเรื่องของภัยพิบัติต่าง ๆเพื่อให้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง หลังจากในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านจังหวัดภูเก็ตได้เกิดเหตุน้ำท่วมและดินสไลด์หลายจุดในจังหวัดภูเก็ต